Verkkotyöskentely jatkaa laivaseminaarissa aloitettua kehittämistä. Verkossa työskentely pyrkii vahvistamaan alueellista ja seudullista yhteistyötä sekä yhdistämään resursseja verkostoitumisen avulla opetuksen järjestämiseksi uudella tavalla.

Tässä blogissa julkaistaan seminaarin aihepiireihin liittyviä juttuja. Juttuja on mahdollista kommentoida (ensimmäinen kommentti ilmestyy viiveellä, sen jälkeen samoilla henkilötiedoilla voi kommentoida vapaasti). Blogijuttujen pohjalta voit ottaa myös kantaa yhteiskeskusteluun. Juttuja on mahdollista seurata myös uutissyötteen avulla (RSS). Lisätietoja uutissyötteestä.

Kaikille ryhmille yhteisessä keskustelussa jaetaan ryhmissä esille nousseita teemoja ja kehitellään niitä. Työskentelyä myötäillään aihepiireihin liittyvien blogijuttujen kautta. Jutuissa nostetaan esille tutkijoita, menetelmiä, uusia sovelluksia ja koulutukseen osallistuvien puheenvuoroja (halukkaat voivat mielellään ilmoittautua palautelomakkeella). Yhteiskeskustelu etenee verkkotyöskentelyn aikataulun teemojen mukaan.

Kirjoittamisen pelisäännöt: blogi ja wiki ovat julkisia, kommenttien kirjoittaja voi harkintansa mukaan kirjoittaa omalla nimellään tai nimikirjaimin. Blogikommentointi edellyttää kuitenkin voimassa olevaa sähköpostiosoitetta, joka ei tule näkyviin. Ensimmäinen kommentti ilmestyy ylläpitäjän hyväksynnän jälkeen. Wikiin voi kirjoittaa suoraan klikkaamalla Edit This Page tai kirjautumalla keskusteluun Discussion välilehdellä (sivukohtainen keskustelu)

Ohjeita työskentelyyn
Puheenjohtaja huolehtii ryhmän työskentelyn käynnistämisestä.
Työskentelyn aikana wikiin muodostuu koko kehittämishankkeen toiminta: suunnitelmat, työnjako, vastuuhenkilöt, muistiot, projektin aikataulutus jne.

Nykytilan analyysi ja kehittämiskohteiden määrittely on aloitettu laivaseminaarissa. Ryhmä valitsi korkeintaan kolme kehittämiskohdetta laivaseminaarissa. Laivalla tapahtuneen työskentelyn tulokset on viety wikiin. Työskentelyä jatketaan näiden pohjalta verkossa. Tarvittaessa ryhmä täsmentää kyseisiä asioita wikissä. Kaikki aineistot viedään osaksi wikiä.

Kehittämissuunnitelman laatiminen joulukuu 2007- tammikuu 2008
Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan kehitettävää toimintaa eri näkökulmista. Mitä tavoitteen saavuttaminen edellyttää seuraavista näkökulmista tarkasteltuna:

  • Organisaatioiden toimintatavat ja rakenteet
  • Johtaminen
  • Välineet, henkilöresurssit ja rahoitus
  • Vaikuttavuus: mittaaminen, yhteys laatuun ja laatutyöhön

Mitä toimenpiteitä tehdään tavoitteen saavuttamiseksi?
Miten toteutetaan? (työnjako, vastuut, aikataulut, työskentelytavat sisältäen vuorovaikutteisen työskentelyn verkossa esimerkiksi Skype-neuvottelut ja näiden aikataulu, kehittämishankkeen aikataulu)
Miten toiminta vakiinnutetaan/viedään osaksi koko organisaation toimintasuunnitelmaa?
Miten ja milloin kehitettyä toimintaa arvioidaan?

Kehittämistoimenpiteiden toteutus suunnitelman mukaisesti tammikuu 2008-maaliskuu 2008
Toteutettavat toimenpiteet työnjaon mukaisesti
Palautteen kerääminen prosessin aikana ja tarvittaessa korjaavat toimenpiteet

Arviointi ja jatkotoimenpiteet maaliskuu 2008-huhtikuu 2008
Kerätyn palautteen analysointi ja tulosten arviointi kaikista tarkastelunäkökulmista (vaikuttavuus)
Jatkokehittämistoimenpiteiden määrittäminen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Työskentely laivalla ryhmissä

Osallistujat on jaettu ryhmiin järjestäjäverkoja painottaen. Työskentelyaika on 17.00 – 19.00.

Työskentely:

  • Esittelykierros Yksi ryhmän jäsenistä toimii puheenjohtajana
  • Ryhmä kirjaa asiat muistioon ja tekee lopuksi työstään jäsennetyn yhteenvedon, joka viedään keskitetysti blogiin/wikiin jatkotyöskentelyä varten
  • Ryhmätyöskentelyssä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä koulutuksen/opetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä, ideoita ja ajatuksia päivän esitykset herättivät?
2. Millaisia alueellisia haasteita oppimisympäristöjen kehittämisessä nämä asettavat?
3. Millaista koulutuksen järjestämiseen liittyvää alueellista yhteistyötä tehdään nyt? Ketkä ovat siinä mukana? Sen vahvuudet ja kehittämishaasteet?

  • Ryhmä valitsee korkeintaan kolme kehittämishaastetta ja miettii millaisin askelin lähdetään vastaamaan kyseisiin haasteisiin.

Ajattelua jäsentäviä kysymyksiä:

1. Mitä lähdemme tavoittelemaan (strateginen valinta)?
2. Mitkä asiat painottuvat strategisissa valinnoissa? Olemassa olevan toiminnan vahvistaminen? Määrällisyys? Tehokkuus? Uudet toimintatavat? …?
3. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään?
4. Millaista uutta organisaation osaamista tarvitaan ja miten sitä voidaan yhteistyössä kehittää?

Mainokset